ما بمثابهٔ مردمان يک کشوربزرگ متحد استيم
نيروی ملت ما ستونهای قوانين عادلانۀ ما است
ملت ما جايگاه صلح و رفاه در منطقه است
Previous
Next

ساخت بر پایه های مستحکم

عدالت برابر و حاکمیت قانون

ما متحد به عنوان یک ملت ایستاده ایم  

طرحی برای پیشرفت و موفقیت

حرکت بزرگ ملی افغانستان (GNMA) معتقد است که یک ملت قوی بر اساس اخلاق و قوانینی ساخته شده است که همه افغان ها را به طور یکسان توانمند می کند و آنها را برای حفظ حقوق مسلم مردم و ملت ما مسئول می داند.

حرکت مردمی تاریخی که زیر پرچم GNMA گرد هم می آیند، گواهی بر صدای یکپارچه افغان ها از همه اقشار و هر پیشینه و ولایت بوده که متعهد به آینده ای امن و مرفه است. این معنای واقعی وحدت ملی است.

در طی چند دهه گذشته، از یک درگیری به درگیری دیگر، افغانستان و مردم آن به شدت آسیب دیده اند، با این حال، به دلیل اراده قوی افغان ها، آنها هنوز هم توانسته اند در سال های اخیر پیشرفت های داشته باشند. ما با هم به ساختن بر موفقیت های شکننده گذشته ادامه خواهیم داد و افغانستان را به عنوان چراغی از اسلام، صلح، رفاه و امید بازسازی خواهیم کرد.

ساخت بر پایه های مستحکم

عدالت برابر و حاکمیت قانون

حرکت بزرگ ملی افغانستان (GNMA) معتقد است که یک ملت قوی بر اساس اخلاق و قوانینی ساخته شده است که همه افغان ها را به طور یکسان توانمند می کند و آنها را برای حفظ حقوق مسلم مردم و ملت ما مسئول می داند.

ما متحد به عنوان یک ملت ایستاده ایم

حرکت مردمی تاریخی که زیر پرچم GNMA گرد هم می آیند، گواهی بر صدای یکپارچه افغان ها از همه اقشار و هر پیشینه و ولایت بوده که متعهد به آینده ای امن و مرفه است. این معنای واقعی وحدت ملی است.

طرحی برای پیشرفت و موفقیت

در طی چند دهه گذشته، از یک درگیری به درگیری دیگر، افغانستان و مردم آن به شدت آسیب دیده اند، با این حال، به دلیل اراده قوی افغان ها، آنها هنوز هم توانسته اند در سال های اخیر پیشرفت های داشته باشند. ما با هم به ساختن بر موفقیت های شکننده گذشته ادامه خواهیم داد و افغانستان را به عنوان چراغی از اسلام، صلح، رفاه و امید بازسازی خواهیم کرد.

حرکت بزرگ ملی، حرکت های مردمی تاریخی همه افغان هاست

GNMA ساختار

برای اولین بار در تاریخ افغانستان، صدای یکپارچه تمام مردم افغانستان از طریق یک حرکت بزرگ ابراز می شود.

داستان افغانستان

افغانستان تاریخ غنی و قدرتمندی دارد و میراثی در چشم انداز تمدن ها است. ما ملتی تسخیر نشده از مردم آزاد هستیم که می‌توانیم به تعریف و آغاز دوره جدیدی از صلح و رفاه منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کنیم و به مرکز تعالی ارزش‌های اسلامی تبدیل شویم.

GNMA پشتیبانی از

حرکت بزرگ مردم افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به همراهی سایر ملت ها و نیز حمایت همه افغان ها و جامعه جهانی نیاز دارد. برای پیوستن به حرکت، کمک به منابع و حمایت مالی از برنامه ما،  با ما ارتباط برقرار کنید. به مردم افغانستان کمک کنید تا این دوره سخت را پشت سر بگذارند و یک زندگی صلح آمیز، مرفه و با عزت را آغاز کنند.

برای اولین بار در تاریخ افغانستان، صدای یکپارچه تمام مردم افغانستان از طریق یک حرکت بزرگ ابراز می شود.

افغانستان تاریخ غنی و قدرتمندی دارد و میراثی در چشم انداز تمدن ها است. ما ملتی تسخیر نشده از مردم آزاد هستیم که می‌توانیم به تعریف و آغاز دوره جدیدی از صلح و رفاه منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کنیم و به مرکز تعالی ارزش‌های اسلامی تبدیل شویم.

حرکت بزرگ مردم افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به همراهی سایر ملت ها و نیز حمایت همه افغان ها و جامعه جهانی نیاز دارد. برای پیوستن به حرکت، کمک به منابع و حمایت مالی از برنامه ما،  با ما ارتباط برقرار کنید. به مردم افغانستان کمک کنید تا این دوره سخت را پشت سر بگذارند و یک زندگی صلح آمیز، مرفه و با عزت را آغاز کنند.

با هم ما راه حل هستیم

__________________________
 

صلح و ثبات در افغانستان بر کل منطقه و در واقع جامعه بین المللی تأثیر خواهد گذاشت. جهان به هم پیوسته است و موفقیت در افغانستان از طریق دروازه‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی افغانستان در قلب آسیا، تأثیرات موجی چشمگیری برای ملت‌های جهان خواهد داشت.

محلی منطقوی بین المللی