GNMA

صدای مردم افغانستان

در این روز، در حال حاضر، چنین شد که ما مردم افغانستان به لطف خداوند بزرگ، تحت اصول جهانی عدالت و خیر عمومی متحد شده ایم، تا حقوق هر افغان حفظ شود، و عزت ملت بزرگ ما محفوظ است.

در حالی که سفر ما سخت و پر از سختی بوده است، اکنون به عنوان یک مردم، به عنوان رهبران جوامع خود، به عنوان جوانان و رهبران آینده، به عنوان پدر و مادر دست به دست هم داده ایم تا آینده فرزندان ما دیگر با رنج تعریف نشود. و اینکه افغانستان به مثابه جواهری روشن از ملت ها می درخشد.

ما معتقدیم که هر افغانی حقوق خود و او را که خداوندی که فضلش کرامت، برابری و آزادی هر مرد، زن و کودک را تضمین می کند، داده است. این حقوق به عنوان عهد و پیمانی بین خالق متعال و مخلوق او اعطا می شود. هر فرد، هر افغان بدون استثنا از این حقوق برخوردار است.

ما معتقدیم که همه دولت‌ها قدرت خود را از انتخاب حکومت‌شوندگان می‌گیرند. بسیاری از رهبران و افسران ما از وظایف و مناصب خود سوء استفاده نمی کنند و از اعمال خود کوتاه نمی آیند.

ما می دانیم که حق داریم دولت خود را بر اساس حکومت قانون تشکیل دهیم، تغییر دهیم و هدایت کنیم، در صورتی که در دفتر خود شکست بخورد. در حالی که ما مردم باید نقش فعال داشته باشیم و دولت خود را درگیر کنیم، بدینوسیله اعلام می کنیم که پیشرفت های حاصل شده در دو دهه گذشته را رها نخواهیم کرد و دیگر رنج را به عنوان یک شیوه زندگی نمی پذیریم.

GNMA-